Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Gminy Sztabin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sztabin.ug.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Utrudnienia

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim zgłoszeniu.

Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Pietruczynik - Koordynator ds. dostępności, tel. +48 87 643 97 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Augustowskiej.
 2. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Przed urzędem znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych (Dwa miejsca parkingowe)
 5. Na parterze znajdują się toalety w prawym skrzydle budynku.
 6. Urząd zapewnia dostęp tłumacza osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Gminy Sztabin

 

Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie

ul. Augustowska 82, 16-310 Sztabin

koordynator do spraw dostępności - Marek Marciniak

tel. +48 87 6412033

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze,

Krasnybór 59, 16-310 Sztabin

koordynator do spraw dostępności - Alicja Augustynowicz

tel. +48 87 641 40 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie

Pl. Karola Brzostowskiego 8, 16-310 Sztabin

koordynator do spraw dostępności - Małgorzata Ostrowska

tel. +48 87 6412069

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin

koordynator do spraw dostępności - Magdalena Klimaszewska

+ 48 87 6410203, 48 87 6 412 451

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Urzędu Gminy Sztabin informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez  Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).