Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  3. w przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność 1-2

Osoby, o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

O ile w/w nieruchomość nie zostanie sprzedane na zasadach określonych powyżej, albo co do których przepisy nie mają zastosowania, podlegają sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach podanych w wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztabin pod nr tel. (87) 643 97 64, 643 97 50 lub w pok. nr 4 UG Sztabin.