Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztabin.

Gmina Sztabin zrealizowała operację pn. Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w kwocie 50 % poniesionych kosztów. Wartość zrealizowanej operacji wynosi ok 15859,43 zł.

Przedsięwzięcie dotyczyło zakupu wyposażenia terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztabin w celu podniesienia standardu usług kulturalnych ofertowanych przez mieszkańców sołectw w Sztabinie, Jaziewie oraz Jastrzębnej Pierwszej.  Rady Sołeckie tych sołectw przeprowadziły ocenę bieżących potrzeb mieszkańców i opracowały zadania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb. Rady podjęły stosowne uchwały wskazując w nich najważniejsze zadania dla tych sołectw i przedstawiły je do gminy. Zrealizowany projekt obejmował:

  1. Zakup 25 szt. ławek dla około 100 osób na plac przy scenie plenerowej w Sztabinie, na którym odbywa się wiele cyklicznych i jednorazowych imprez o charakterze kulturalnym i społecznym, organizowanych przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie, Szkołę Podstawową w Sztabinie oraz miejscową społeczność m.in. coroczne Dożynki Gminne, wystawa koni zimnokrwistych, festyny rodzinne, szkolne zawody sportowe itp.   
  2. Zakup zewnętrznego stacjonarnego stołu do tenisa stołowego i dwóch ławek do parku w Sztabinie. Stół do tenisa zostanie ustawiony na placu przy boisku wielofunkcyjnym na ulicy Sportowej w Sztabin, natomiast dwie ławki zostaną ustawione w zmodernizowanym i odnowionym parku w Sztabinie. W ubiegłym roku w obu tych miejscach zostały zainstalowane siłownie zewnętrzne, która cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Stół do tenisa będzie więc kolejnym urządzeniem infrastruktury sportowej przy boisku, a na nowych ławkach w parku będzie można odpocząć i zrelaksować po ćwiczeniach  
  3. Zakup namiotu imprezowego i grilla gazowego sołectwa Jaziewo, które będą ustawione przy świetlicy wiejskiej w Jaziewie. Sołectwo Jaziewo jest bardzo aktywne w życiu społeczno – kulturalnym Gminy Sztabin. Na terenie przyległym do budynku świetlicy, od kilku lat cyklicznie odbywają się festyny rodzinne dla mieszkańców Jaziewa i innych miejscowości. Festyny takie mają na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców okolicznych miejscowości oraz zachęcanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego i stanowią formę rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz całych rodzin. Dzięki realizacji zadania czyli zakupie nowego wyposażenia do świetlicy wiejskiej znacznie polepszą się warunki organizacji festynów i poprawi się  ich atrakcyjność. 
  4. Zakup grzejników elektrycznych i krzeseł składanych do świetlicy wiejskiej w Jastrzębnej Pierwszej. Zakres zadania dotyczy zakupu 2 grzejników elektrycznych oraz 30 krzeseł składanych. Ta część projektu zostanie zrealizowana w świetlicy wiejskiej,  która pełni rolę centrum kulturalnego wsi. Przed kilku laty podjęto decyzję o wyremontowaniu tego budynku. W latach 2013 - 2014 przeprowadzono remont pomieszczeń świetlicy oraz zakupiono kilka stołów i ławek. Dotychczasowe wyposażenie świetlicy jest jednak w dalszym ciągu niewystarczające. W świetlicy organizowane są zebrania sołeckie, rolnicze, strażackie oraz imprezy kulturalne w szczególności dla dzieci i młodzieży. Odbywają się tu są imprezy urodzinowe, komunijne, zabawy karnawałowe, sylwester itp., a w okresie wiosenno-letnim wspólne ogniska i pikniki. Placówka ta jest  miejscem spotkań lokalnej społeczności, głównym ośrodkiem życia kulturalnego wsi, miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym.

Operacja będzie miała oddziaływanie na terenie całej Gminy Sztabin, wpłynie na poprawę jakości życia na wsiach, pozwoli realizować i rozwijać potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, budować poczucie tożsamości, a aktywnie działający mieszkańcy wpłyną na wzrost atrakcyjności obszaru. Poszczególne zadania będą realizowane co prawda tylko we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza, ale jednak docelowo służyć będą dla mieszkańców wielu innych wsi. W uroczystościach organizowanych w Sztabinie uczestniczą mieszkańcy całej Gminy. Na terenie rekreacyjnym przy ul. Sportowej, organizowane są cyklicznie imprezy i festyny, w których udział biorą mieszkańcy wszystkich wsi z terenu gminy. Są to głównie osoby związane z rolnictwem (np. wystawy koni, dożynki itp.).

Główne efekty jakie będą oczekiwane po realizacji przedsięwzięcia to:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich .
  • Poprawa integracji społecznej . 
  • Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego
  • Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej
  • Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa.

Planowane w ramach operacji działania, będą miały szerokie oddziaływania, znacznie wykraczające poza granice poszczególnych sołectw. Operacja przyczyni się do nawiązania współpracy w więzi pomiędzy sołectwami Sztabin, Jaziewo  Jastrzębna Pierwsza.