Aktualności

Szybciej, sprawniej, wygodniej

30 listopada 2022 roku miałem przyjemność ze Skarbnikiem Gminy Sztabin Agnieszką Truszkowską podpisać umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego na projekt „Wdrożenie e-usług publicznych  w gminie Sztabin” z przeznaczeniem na uruchomienie nowego portalu samorządowego z możliwością świadczenia e-usług. Projekt umożliwi m.in. składanie wniosków, deklaracji, uzyskiwanie zaświadczeń, czy wnoszenie stosownych opłat drogą elektroniczną. Warto dodać, że nowa strona urzędu będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Złote Gody

20 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sztabinie, odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej Gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Bohaterami uroczystości było dziesięć par małżeńskich.

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego w związku z kryzysem migracyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w związku z umową DIT-I.8031.28.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 62 000,00 zł.

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na nowego samochodu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaziewie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 70 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Samorządowcy z regionu razem za budową drogi Augustów - Białystok

10 sierpnia 2022 roku w miejscowości Sztabin spotkali się Samorządowcy w sprawie budowy bezpiecznej drogi łączącej północną część województwa z jego stolicą Białymstokiem. Jest to wspólne stanowisko 39 samorządów z regionu.

Oficjalne otwarcie przedszkola w Sztabinie

Dnia 6 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie. W otwarciu uczestniczyli: Jarosław Zieliński poseł na sejm RP, Pani Marszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos z radnymi sejmiku Pawłem Wnukowskim i Bogdanem Dyjukiem, Prezes WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski, Starostowie powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński i Dariusz Szkiłądź wraz z radnymi, Ks. Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie. W otwarciu uczestniczyły władze Gminy Sztabin i jednostki współpracujące, stowarzyszenia...

W drugiej edycji Programu Inwestycji Stategicznych gminie Sztabin przyznano kolejne środki na inwestycje w wysokości 9 075 000,00 zł

Nazwa zadania: „Modernizacja i remont budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga”. W ramach w/w zadania zostaną wyremontowane dwa budynki po byłych szkołach. Planowana jest wymiana pokrycia dachowego na budynku w Hucie wraz z oszalowaniem i wymianą stolarki okiennej.

"Bądź gotowy!" – poradnik na czas kryzysu i wojny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik na czas kryzysu i wojny "Bądź gotowy!". W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają...

Elektrokardiografy w Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie

W lutym 2022 roku Jarosław Karp, Wójt Gminy Sztabin przekazał na ręce lekarza rodzinnego Dariusza Trojanowskiego do Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie dwa elektrokardiografy:

Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

W dniu 24 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Sztabin Jarosław Karp podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Panią Maję Wolnik Głównego Specjalistę umowę o powierzenie grantu po numerze 2921/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”...

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

Na podstawie umowy nr 632.18.23.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

Informacja ze Szkoły Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie w sprawie projektu "Akademia Otwartego Umysłu"

Projekt „Akademia Otwartego Umysłu” numer RPPD.03.01.02-20-0410/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój, czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Informacja ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w sprawie projektu "Akademia Otwartego Umysłu"

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na remont sprzętu ratowniczo – gaśniczego

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.69.2021 zawartej w dniu 9 czerwca 2021 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 20 000,00 zł przeznaczonej na zakup umundurowania strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze.