szkołaW dniu 30 października 2018 r. zakończona została realizacja termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Sztabinie. Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie” (w chwili składania wniosku o dofinansowanie w 2016 r. istniał jeszcze Zespół Szkół) została zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Na jej realizację Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 121 484,74 zł. Po zawarciu umowy wraz z aneksem z wykonawcą inwestycji tj. firmą Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie oraz umowy inspektorem nadzoru wartość inwestycji wyniosła 1 758 045,23 zł. w tym wartość robót budowlanych - 1 740 046,63 zł.

plac

W dniu 19 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

W dniu 30 maja 2018 r. Gmina Sztabin zawarła umowę na realizację termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Sztabinie. W wyniku dwukrotnie przeprowadzanego przetargu Wykonawcą inwestycji został Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie. Tak jak informowaliśmy w ubiegłym roku, inwestycja pn. „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie” (w chwili składania wniosku o dofinansowanie w 2016 r. istniał jeszcze Zespół Szkół) zostanie zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1- Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Na jej realizację Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 121 484,74 zł (co pierwotnie miało stanowić 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Niestety na skutek ogromnego wzrostu cen w branży budowlanej, wartość inwestycji znacznie wzrosła w stosunku do wartości jaka była określona we wniosku o dofinansowanie, w grudniu 2016 rok tj. 1 324 882,89 zł. Obecnie wartość projektu po zawarciu umów z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru wynosi 1 719 998,60 zł. Wartość robót budowlanych - 1 702 000,00 zł. Termin umowny na zakończenia inwestycji ustalono do 28 września 2018 r.

W dniu 6 lipca 2018 r. Gmina Sztabin podpisała z firmą STRABAG S.A. umowę na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie. Najstarsza i najbardziej reprezentatywna część Sztabina zostanie wyremontowana i odnowiona. Miejsce to stanowić będzie wizytówkę gminnej miejscowości, na kolejnych kilkadziesiąt lat. Godne podkreślenia jest to, iż stanie się to w roku obchodów 100–lecia niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Inwestycja jest realizowana na terenach stanowiących własność Gminy Sztabin oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie, dlatego też w przygotowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego zaangażowany był również Ks. Jerzy Galiński dotychczasowy Proboszcz Parafii Sztabin. Oficjalne przekazanie placu budowy nastąpiło 18 lipca 2018 r. z udziałem Wójta Gminy i Księdza Proboszcza.

W dniu 14 lipca 2017 r. Wójt Gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz oraz Pani Agnieszka Truszkowska – Skarbnik Gminy, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie”. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Podkategorie

Projekt pt. "Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin finansowanego ze środków" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.