odnow wsi - Stanisław Derehajło„Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi”.

Otrzymane wsparcie w wysokości  14 735,00 zł. pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 18 maja 2021 r., o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53

Wójt Gminy Sztabin informuje, że od 19 kwietnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. rusza program kastracji i sterylizacji psów oraz kotów właścicielskich dla mieszkańców Gminy Sztabin.

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Jarosław Kwiatkowski, ul. Sportowa 12, 16-310 Sztabin.

Zabiegi w  90 % finansowane będą przez Gminę Sztabin i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany będzie do pokrycia 10% kosztów zabiegu.

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 to specjalny transport, organizowany przez Gminę. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

  • Wyślij SMS

To nowa forma rejestracji. Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

Gmina Sztabin partnerstwie z Gminą Raczki oraz Firmą Quality Partners s.c. realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020