Loga UE projektu

W dniu 24 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Sztabin Jarosław Karp podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Panią Maję Wolnik Głównego Specjalistę umowę o powierzenie grantu po numerze 2921/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Grafik wywozu odpadów zmieszanych z terenu gminy Sztabin w 2022 r.

Grafik wywozu odpadów segregowanych z terenu gminy Sztabin w 2022 r.

Na podstawie umowy nr 632.18.23.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

projekt sztabin

Projekt „Akademia Otwartego Umysłu” numer RPPD.03.01.02-20-0410/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój, czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

projekt

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.69.2021 zawartej w dniu 9 czerwca 2021 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 20 000,00 zł przeznaczonej na zakup umundurowania strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze.