W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 426 gości oraz 0 użytkowników.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, prowadzonym przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.6.2018.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. „Budowa sceny plenerowej Sztabinie”

Ogłoszenie
Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Ogłoszenie

Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz.1073 t. j.) zawiadamiam że na wniosek T-Mobile Polska S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Króla wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S. A. zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 83/10 położonej w obrębie geodezyjnym Jaziewo, gm. Sztabin.

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Od 18 maja br. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego (do rozdysponowania jest kwota 300.000 zł) oraz wsparcie przedszkoli (limit środków w ramach konkursu wynosi 244 566,92 zł). Wsparcie  skierowane jest w szczególności do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły/ placówki funkcjonujące w systemie oświaty oraz organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego  z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Obszar LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Wójt Gminy Sztabin ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sztabin.

Zarządzenie Nr 391/2018
Wójta Gminy Sztabin

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czarniewo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz 1875 ze zm.) oraz § 23 ust. 1 i § 28 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Czarniewo zatwierdzonego uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 11 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 94, poz. 1063) zarządzam, co następuje:

Wójt Gminy Sztabin

ogłasza konkurs pn. „Ogródek - moja wizytówka”

Celem konkursu jest:

- zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania;

- zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców na swoją „małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd;

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - mieszkalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą o numerze ewidencyjnym 225/7 o pow. 0,1111 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 48. Nieruchomość o której mowa wyżej posiada księgę wieczystą Nr SU1A/00013800/8.

W związku z realizowanym przez dzielnicowego Posterunku Policji w Lipsku sierż. szt. Kamila Michałowskiego działaniem priorytetowym, polegającym na przeciwdziałaniu gromadzeniu się osób zakłócających spokój i porządek publiczny, ciszę nocną, spożywających alkohol oraz zaśmiecających rejon przystanku PKS

Gmina Sztabin uczestniczy w programie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", z tego tytułu dwie szkoły z terenu Gminy otrzymają dofinansowanie w kwocie 16000 złotych, z czego Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie - 12 000  złotych, wkład własny 3 000 złotych, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze - 4 000 złotych, wkład własny 1 000 złotych.

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Sztabin uchwala się, co następuje: