Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanych terminach polowań zbiorowych  w sezonie 2021/2022 w Kole Łowieckim Serwy Augustów ZO Suwałki:

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ) mając na myśli art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j. ) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą radiokomunikacyjną ” przy ul. Augustowskiej 53, na dz. nr ewid. gruntów 142/2 w obrębie 0037 Sztabin w miejscowości Sztabin, gm. Sztabin.

Gmina Sztabin posiada do zagospodarowania budynek po przedszkolu położony w miejscowości Sztabin przy ulicy Rybackiej 8, o pow. użyt. 104,09 m².

Dodatkowo budynek gospodarczy o pow. użyt. 21,00 m². Teren ogrodzony  siatką metalową na podmurówce betonowej.

Akcja

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik na czas kryzysu i wojny "Bądź gotowy!".

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

elektrokardiografy w sztabinie

W lutym 2022 roku Jarosław Karp, Wójt Gminy Sztabin przekazał na ręce lekarza rodzinnego Dariusza Trojanowskiego do Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Sztabinie dwa elektrokardiografy:

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Umowa obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.