W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.1.2019.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sztabin”             

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 108-262537

data publikacji ogłoszenia w DZUUE (TED): 06/06/2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Straż Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntów 158/8, 158/2 i 159/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0037 Sztabin, gm. Sztabin.

Na podstawie § 15 Uchwały Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) podaję do wiadomości członków izby rolniczej, listę kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej:

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.1.2019.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sztabin”

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Sztabin pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup: automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Sztabin.

Gmina Sztabin zrealizowała operację pn. Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w kwocie 50 % poniesionych kosztów. Wartość zrealizowanej operacji wynosi ok 15859,43 zł.

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sztabin. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Gmina Sztabin informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztabin jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

WFOŚIG NFOŚIGW

Na podstawie 8 i 9 Zarządzenia Nr 279/09 Wójta Gminy Sztabin z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sztabin oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych informuję, że zostało złożonych 17 aplikacji konkursowych na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno - kadrowych w Urzędzie Gminy Sztabin

Urząd Gminy Sztabin informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem, zamieszkującym na terenie Gminy Sztabin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

Od 1 lipca nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Urząd Gminy w Sztabinie informuje, że od 1 lipca 2011 roku zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sztabin”