Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin finansowanego ze środków

Projekt pt. "Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin finansowanego ze środków" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.