Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) i art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374 ze zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 29 października 2020 r., o godz. 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 i zarządzam obradowanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. O sposobie zabierania głosu w trakcie sesji i sposobie głosowania radni zostaną powiadomieni w oddzielnej wiadomości.

Informuję, że w dniu 27 października 2020 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informuję, że w dniu 27 października 2020 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informuję, że w dniu  27 października  2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Logo WFOSIGW

Gmina Sztabin informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztabin” jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w obrębach ewidencyjnych: Balinka, Budziski, Chomaszewo, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Długie, Dłużański Las, Ewy, Fiedorowizna, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kamień, Komaszówka, Krasnoborki, Kryłatka, Lebiedzin, Motułka, Ostrowie, Wolne, Wrotki, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,