W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 263 gości oraz 0 użytkowników.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTABINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
16-310 Sztabin, ul. Augustowska 45/1
tel. 87 641 24 51, 87 641 02 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma zatrudnienia:

 umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia:

- wrzesień 2018 r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną, indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez tutejszy środek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

 1. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało w szczególności:
 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań będzie niezbędna;
 • Współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, Sąd, PUP, Urząd Gminy,  itp., Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie, poza jej miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem/planem ustalonym wspólnie z pracownikami GOPS w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.
 1. Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej, roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • albo wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej, 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 •  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania pożądane:
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodzinami,
 • prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • obsługa komputera,
 1. Informacje dodatkowe:
 • Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to, pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy.
 • Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Sztabinie.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), + Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 4),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy (Załącznik Nr 3),
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 1. Termin i sposób składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, z dopiskiem "Asystent rodziny" do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, 16-310 Sztabin, ul. Augustowska 45/1, w godzinach: poniedziałek - piątek 7.00 -15.00, w terminie do 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00 (osobiście lub pocztą). Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Sztabinie po w/w terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej GOPS w Sztabinie.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W maju 2018 r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 1. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Sztabinie i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie tel. 87 641 24 51, lub 87 641 02 03. Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione, mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne do 10 sierpnia 2018 r. w godzinach otwarcia Ośrodka, po tym terminie nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.