W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Sztabin: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztabin w okresie od dnia 21 marca 2018 roku do 27 czerwca  2018 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sztabin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
 • zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sztabin za 2017 rok,
 • zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Sztabin za 2017 rok,
 • zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Sztabin,
 • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Sztabin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
 • zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sztabin za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sztabin za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztabin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
 • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin o udzielenie Wójtowi Gminy Sztabin absolutorium za 2017 rok,
 • zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin o udzielenie Wójtowi Gminy Sztabin absolutorium za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztabin.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztabin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika "Obelisk Niepodległości".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztabin za 2017 rok.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Przyjęcie protokołów obrad XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Sztabin.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp