W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 196 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - mieszkalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą o numerze ewidencyjnym 225/7 o pow. 0,1111 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 48. Nieruchomość o której mowa wyżej posiada księgę wieczystą Nr SU1A/00013800/8.

Według ewidencji gruntów i budynków działka o numerze ewidencyjnym 225/7 stanowi grunty rolne zabudowane.

Zabudowana:

1) Budynkiem usługowo – mieszkalnym, wolnostojącym, murowanym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Powierzchnia zabudowy 122,2 m², powierzchnia użytkowa budynku 194,7 m² (pow. użytk. parteru 96,50 m², pow. użytk. piętra 98,20 m²), kubatura 730 m³. Na parterze lokale użytkowe, na piętrze lokal mieszkalny o pow. użytk. 48 m², lokal użytkowy. Budynek uzbrojony w podstawowe media, w tym wodę z sieci wodociągowej, kanalizację – szambo lokalne, energię elektryczną, ogrzewanie – piece kaflowe. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Wiek budynku około 50 lat.

2) Budynkiem sanitariatu dwu - oczkowego, typ suchy wraz z boksem na śmieci, murowany, dach jednospadowy, stan techniczny dostateczny.

3) Budynkiem gospodarczym drewnianym do rozbiórki.

4) Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Ogrodzenie nieruchomości siatką na słupach stalowych tylko od strony dz. nr 227/1 – stan słaby.

5) Na skraju działki pobudowana jest szafa telekomunikacyjna, studnia telekomunikacyjna, przyłącze energetyczne dł. 1,0 m, doziemny rurociąg kablowy dł. ok. 1,0 m będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

UWAGA:

Działka obciążona bezpłatną umową udostępnienia nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

Umowa udostępnienia nieruchomości z dn. 6 listopada 2013 r. wiąże przyszłego nabywcę który przejmie prawa i obowiązki Udostępniającego tj. Gminy Sztabin wynikające z zawartej umowy. Brak innych obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza w wysokości 160.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy pok. nr 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 16.000,00 zł na konto Gminy Sztabin w BS Augustów nr 98 9351 0000 0020 0123 2000 0060 do dnia 25 maja 2018 r.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

O ile do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;

- zwrócone na rzecz osób które nie wygrały przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając informację co najmniej na godzinę przed otwarciem przetargu, na tablicy ogłoszeń w UG Sztabin oraz na stronie internetowej urzędu. Dodatkowych informacji można uzyskać od pracowników UG Sztabin ul. Augustowska 53, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 87 643 97 50 lub 87 643 97 64.

Pomieszczenia w budynku Krasnybór 48 można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, opublikowane w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, zamieszczone na stronie internetowej UG pod adresem www.sztabin.ug.gov.pl, w BIP Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. powiadomienie mieszkańców miejscowości Krasnybór poprzez sołtysa wsi Krasnybór.