Aktualności

Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

 1. zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;
 3. sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;
 4. prowadzenia działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z zapisami ustawy do obowiązków właściciela nieruchomości należy:

 1. zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na odpady i utrzymywanie ich w należytej czystości;
 2. selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Sztabin;
 3. złożenie rzetelnej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (w razie niezłożenia deklaracji władze w drodze decyzji samodzielnie wyliczą wysokość opłaty);
 4. ponoszenie na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami;
 5. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
 6. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 7. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Założenia systemu

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uiszczania na rzecz Gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze stawką, ustaloną przez Radę Gminy w drodze uchwały. Ze środków z opłat Gmina opłaca odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz punkt selektywnego zbierania odpadów.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Sztabin jest Biom Trans Sp. z o.o., Dolistowo Stare 144, 19-124 Jaświły.

Podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Sztabin.

Sprawami dotyczącymi gospodarowania odpadami zajmuje się Pani Magdalena Teżewska - Inspektor Urzędu Gminy Sztabin, tel. (87) 643-97-66.

 1. Uchwały Rady Gminy Sztabin obowiązujące:
  1. poz. 6032 - uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  2. poz. 5154 - uchwała nr XXXII/154/2021 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  3. poz. 3877 - uchwała Nr XVIII/180/2013 Rady Gminy Sztabin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  4. Poz. 1619 - uchwała nr XLII/218/2023 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sztabin
  5. poz. 5862 - uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  6. poz. 5863 - uchwała Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. Poz. 5155 - Uchwała nr XXXII/155/2021 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty poz. 6034 - uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  8. poz. 6033 - uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin;
  9. poz. 5153 - Uchwała nr XXXII/153/2021 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin;
  10. poz. 1618 - Uchwała nr XLII/217/2023 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin.
 2. wzór deklaracji o wysokości opłaty (pobierz załącznik na dole strony)
 3. Harmonogram odbioru mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Sztabin pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych posiadają firmy:

 • ,,SZAMBONUREK” Wywóz Nieczystości Płynnych, Robert Kotowski z Augustowa, tel. 607 790 089;
 • Sklep Spożywczo – Przemysłowy Grzegorz Gorlewski, Cisów 1, 16-310 Sztabin, tel. 601 415 534;
 • Zakład Usług Asenizacyjnych Henryk Stankiewicz, ul. Łazienna 56, 16-300 Augustów, tel. 87 644 54 23, 600 369 257,
 • Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Zaściankach, ul. Usługowa 6, 15-521 Białystok, tel.: 85 744 33 34;
 • WC SERWIS Sp. z o.o.  spółka komandytowa, Ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel.: 32 278 45 31;
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel.: 22 614 59 79;
 • mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel.: 800 000 800.

Informacja o punktach odbioru odpadów

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin informuję, że:

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły, tel. 85 716-18-00.
 2. Odbiorem odpadów z działalności rolniczej (folia rolnicza, sznurek, siatka) odpłatnie zajmują się:
 • Skup Sprzedaż Złomu Marcin Palanis, Mieruniszka 37, 16-424 Filipów, tel.: 510 472 570;
 • BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły, tel. 85 716-18-00.
 1. Zużyte lekarstwa można wrzucać do pojemnika znajdującego się w Aptece w Sztabinie, ul. Augustowska 43.
 2. Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w:
 • Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53;
 • Szkole Podstawowej im. K. Brzostowskiego w Sztabinie, ul. Augustowska 82;
 • Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze.

 

 • Ostatnio zmienione .
Załączniki
deklaracja2020.docx [72.92Kb]
Dodano środa, 17 kwiecień 2024 przez tworca