Podcisówek należy do najmłodszych wsi na terenie gminy Sztabin. Już na mapach z pierwszej połowy XIX wieku można zauważyć jakieś zabudowania mieszkalne czy gospodarcze na obszarze tej miejscowości, jednak jej powstanie wiązało się dopiero z czasami pouwłaszczeniowymi. Podcisówek wymienia po raz pierwszy Słownik Geograficzny z 1892 roku opisując gminę Sztabin.[1] Jej powstanie wiązało się ze sprzedażą i parcelacją gruntów folwarku Cisów przeprowadzanej w drugiej połowie XIX wieku.

Przed I wojną światową rozpoczęto formalną parcelację folwarku Cisów, wiele gruntów folwarcznych kupili właśnie mieszkańcy tej wsi.[2] Jednak nie cały folwark został rozparcelowany i w 1919 roku część dzierżawiono, głównie przez mieszkańców Podcisówka.[3]

Podcisówek w 1921 roku liczył 26 domów i 144 mieszkańców, w tym 2 prawosławnych.[4]

W 1938 roku przeprowadzono rejestr pomiarowy gruntów ornych.[5]


[1] Słownik Geograficzny...., tom XII, s. 48.

[2] Ryżewski G, Dzieje..., s. 215.

[3] Tamże, s. 216.

[4] Skorowidz miejscowości...., s. 7.

[5] 63/536/0/77 Rejestr pomiarowy wieś Podcisówek gmina Sztabin [...] Rodzaj pracy -scalenie gruntów.; 1938-1938, hasła indeksu: Podcisówek