Najpóźniej w latach czterdziestych XVIII wieku na ziemiach królewskich Puszczy Perstuńskiej założono nowe osady nad rzeczką Lebiedziną, były to Komaszówka i Wojewniki. W 1748 roku liczyły w sumie 12 domów[1]. Komaszówka nie należała do dóbr sztabińskich, była to własność królewska i następnie rządowa.Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Komasz (komosić się- robić się butnym, hardym, pysznym)[2]. Była to bardzo mała miejscowość, o czym świadczy na przykład fakt nie umieszczenia Komaszówki w opisie parafii krasnoborskiej z lat osiemdziesiątych XVIII wieku. W 1827 roku notowano tutaj zaledwie 4 domy mieszkalne i 27 mieszkańców.[3] W 1867 roku wieś włączono do gminy Sztabin, należała też do parafii krasnoborskiej. W 1884 roku liczyła 6 domów i 50 mieszkańców[4].

Komaszówka w okresie międzywojennym stanowiła niewielką miejscowość, liczyła w 1921 roku 9 domów i 60 mieszkańców[5]. W okresie 1924-1929 we wsi przeprowadzono scalanie gruntów wiejskich, szczegółowe dane zachowały się w archiwum w Suwałkach.[6]


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 272.

[2] Nazwy miejscowe....., tom V, s. 78.

[3] Tabella miast i wsi....., tom I, s. 220.

[4] Słownik Geograficzny....., tom IV, s. 308.

[5] Skorowidz miejscowości...., s. 6.

[6] 63/33/0/48 [...]scalenie gruntów wsi Komaszówka gminy Sztabin [korespondencja, opis obszaru, wykaz gospodarstw, decyzje, orzeczenia, protokoły zebrań, kwestionariusze szczegółowe, deklaracje]; 1924-1929 hasła indeksu: Komaszówka, opis: poszyt; ; ; ; polski; s.127; ; ; Nr sprawy kontr. 23 73 276/2 Verkoppelung;