W całej Polsce istnieje pięć wsi o urzędowej nazwie Jasionowo, z czego dwie występują na terenie gminy Sztabin. Także pozostałe występują na terenie dawnego województwa suwalskiego (gminy Lipsk i Szypliszki).[1] Zatem dość ciekawe jest występowanie tej nazwy tylko na terenie krańców północno-wschodnich Polski.

Nazwa Jasionowo znana była jeszcze zanim powstały tu pierwsze osiedla. Lustracja województwa podlaskiego z 1564 roku wspomina o „grądzie” o nazwie Jesionów na bielach między rzeką Miętą a Biebrzą.[2] Te obszary należały już do województwa podlaskiego, na wschód od Netty rozciągała się już Litwa i Puszcza Perstuńska. Obecna gmina Sztabin leży na pograniczu tych dwóch województw.

Były to ówcześnie tereny bagienne porośnięte lasem, niezaludnione. W połowie XVI wieku zwrócono uwagę, że przychodzą tu często kłusownicy z Mazowsza i Prus i „robią szkody wśród pogłowia zwierząt w lasach królewskich”. Dlatego władze królewskie rozpoczęły starania o osadzenie tutaj strażników leśnych, którzy pilnowaliby tych terenów przed kłusownikami. Aby zachęcić osadników do osiedlenia się tutaj, nadano im 2 i pół włóki gruntów, mieli płacić z nich niewielki czynsz. Z okolicznych łąk mieli prawo pobierania do 60 stogów siana rocznie. Osadnicy posiadali wolność osobistą. Nie podlegali pracom pańszczyźnianym, ich obowiązkiem było pilnowanie łąk i lasów królewskich.[3]

Jasionowo założono między 1570 a 1602 rokiem, jest notowana po raz pierwszy właśnie pod tą drugą datą.[4]. Wioska została włączona do parafii w Dolistowie, jej mieszkańców zwano bojarami[5], z racji licznych przywilejów i wolności osobistej mieszkańców. Według opisu z 1784 roku: Jasionowo bojary- JP Karwowskiego, wschód letni zimową porą o pół mili, latem wodą o milę[6]. W tym czasie nadal była to wieś królewska, jednak dzierżawiona przez wyżej wymienionego Karwowskiego. Po 1795 roku Jasionowo stało się majątkiem rządowym.

Jasionowe wraz z Kopytkowem stanowiły jeden majątek rządowy, należały do nich też przyległości Łąki Zabiele i Klewańskie.[7]

W 1827 roku notowano tutaj 15 domów i 55 mieszkańców. W 1882 roku 16 domów i 162 mieszkańców. Natomiast w 1911 roku wioska liczyła 179 mieszkańców.[8]

W pierwszej połowie XX wieku była to niewielka wioska pośród bagien.

W Jasionowie według spisu powszechnego z 1921 roku istniało 20 domów ze 130 mieszkańcami[9]. Przed samym wybuchem II wojny światowej powstała tutaj jednoklasowa szkoła powszechna.[10]

Jasionowo i Kopytkowo na mapach z okresu międzywojennego.


[1] Nazwy miejscowe...., tom IV, s. 119.

[2] Źródła Dziejowe...., tom XVII/2, s. 38.

[3] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa...., s. 148.

[4] Tamże.

[5] Tamże.

[6] Wernerowa W, Rękopiśmienne....., s. 165.

[7] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...., tom III, s. 484.

[8] Ryżewski G, Dzieje.... s .115.

[9] Skorowidz miejscowości...., s. 2.

[10] Jemielity W, Szkoły powszechne...., s. 16.