W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 151 gości oraz 0 użytkowników.

promocja

Została zakończona realizacja w naszej gminie projektu pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sztabin”. Wpierwszej dekadzie marca zostały zamontowane ostatnie zestawy solarne. Kolektory słoneczne zostały zamontowane w 34 wsiach naszej gminy, na 124 budynkach mieszkalnych oraz jednym budynku użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy Sztabin.

Najwięcej zestawów zamontowano w największych wsiach tj. w Sztabinie, Jaziewie i Krasnoborkach. Rzeczowa realizacja projektu trwała od 21 listopada 2013 r. kiedy to podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji, do 8 marca 2014 r., w którym to dniu zamontowano dwa ostatnie zestawy. W kwietniu zostały poniesione nakłady na promocję zrealizowanej inwestycji.

Projekt został realizowany przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Głównym celem projektu, jaki został określony we wniosku o dofinansowanie to: poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez zwiększenie wykorzystania energii promieniowania słonecznego w procesie podgrzewania wody użytkowej w Gminie Sztabin. Spośród 19 gmin z województwa podlaskiego, którym dotychczas przyznano dofinansowanie, nasza gmina jako jedna z pierwszych zakończyła już rzeczową realizację projektu.

Łączna wartość całej inwestycji (wraz z kosztami na przygotowanie projektu, promocję, nadzór inwestorski) wyniosła 1 329 448,76 zł, natomiast koszt instalacji kolektorów wyniósł 1 272 614 zł. Koszt instalacji jednego kompletnego zestawu solarnego, wynosi około 10 tys. złotych brutto. Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi 1 041 182,30 zł. Pozostałe 15 % kosztów zostało poniesione przez właścicieli budynków, w których zostaną zamontowane zestawy solarne oraz z budżetu gminy. Wkład finansowy właścicieli gospodarstw w stosunku do wartości rynkowych zainstalowanych urządzeń wynosił około 1,5 tys. zł na gospodarstwo(w zależności od rodzaju zainstalowanego zestawu ).

Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne województwa podlaskiego, przygotowując dokumentację techniczną ustalono, że na terenie Gminy Sztabin zostały instalowane kolektory próżniowe. W kolektorach próżniowych zastosowano najdoskonalszą izolację - próżniową. Powoduje ona, że w przeciwieństwie do kolektorów płaskich, "próżniówki" pracują efektywniej przez cały rok, wykorzystując w okresie jesienno – zimowym nawet niewielkie przebłyski słońca oraz wychwytując promieniowanie słońca rozproszone na chmurach. Montowane były dwa rodzaje instalacji: pierwszy z wymiennikiem 300 litrów i dwoma panelami słonecznymi z 30 szklanymi rurami, przeznaczony dla rodzin do 5 osób oraz drugi z wymiennikiem 400 litrów i dwoma panelami słonecznymi z 40 rurami, przeznaczony dla rodzin powyżej 5 osób.

Jednym z głównych czynników dzięki którym Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania, było położenie całej naszej gminy na terenach Natura 2000. Tak jak już wspomnieliśmy celem projektu było ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania opału. W gospodarstwach biorących udział w projekcie, w okresie od wiosny do jesieni, do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie będzie potrzeby spalania drewna, węgla itp. dlatego też, chociaż w małym stopniu, ograniczone zostanie zanieczyszczanie środowiska Doliny Biebrzy pyłami i gazami powstającymi w piecach i kotłach.

Obecnie, gdy realizacja tego zadania dobiegła końca, żałować można, że tylko 124 właścicieli gospodarstw domowych wyraziło chęć udziału w projekcie, gdyż ilość chętnych nie była w żaden sposób ograniczona.

 

Sztabin, 1 czerwiec 2014 r.

 

Wójt

Tadeusz Drągiewicz