W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

program_ue

W dniu 21 listopada 2013 r. podpisana została pomiędzy Gmina Sztabin i konsorcjum firm Hoven oraz Hoven Inwestycje umowa na realizację w naszej gminie projektu pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sztabin”.

Kolektory słoneczne zostaną zamontowane w 34 wsiach naszej gminy, na 124 budynkach mieszkalnych oraz jednym budynku użyteczności publicznej tj. Urzędzie Gminy Sztabin. Projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zarząd Województwa Podlaskiego przydzielił dofinansowanie dla 19 gmin z naszego województwa, m.in. dla Gminy Sztabin. Nasza gmina jako jedyna uzyskała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostałe 15 % kosztów zostanie poniesione przez właścicieli budynków, w których zostaną zamontowane zestawy solarne. Jak już wcześniej informowaliśmy w dniu 8 sierpnia 2013 r. została zawarta pomiędzy Gminą i Województwem Podlaskim umowa o dofinansowaniu nr UDA-RPPD.05.02.00-20-065/12-00, na podstawie której przyznano dofinansowanie w kwocie 1 736 677,91 zł. Obecnie po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, kwota ta ulegnie zmniejszeniu, gdyż wartość inwestycji okazała się dużo niższa niż pierwotnie zakładano. Umowa z firmą HOVEN została zawarta na kwotę 1 272 614 zł. Koszt instalacji jednego kompletnego zestawu solarnego, w skład którego wchodzi również zbiornika na ciepłą wodę (300 lub 400 litrów) wynosi około 10 tys. złotych brutto. Do kosztów kwalifikowalnych inwestycji zaliczone są oprócz kosztów montażu kolektorów także nakłady finansowe poniesione na opracowanie projektu, studium wykonalności, inspektora nadzoru i promocje projektu. Na podstawie już poniesionych i planowanych do poniesienia kosztów wartość dofinansowania wynosić będzie około 1 041 000 zł. Dokładna kwota przyznanego przez Urząd Marszałkowski dofinansowania zostanie ustalona w aneksie do umowy sporządzanym po ustaleniu faktycznych kosztów inwestycji, który zostanie zawarty na początku stycznia.

 

Termin zakończenia inwestycji ustalony jest na 30 kwietnia 2014 r., jednak Wykonawca planuje jej zakończenie w lutym lub na początku marca. Roboty montażowe będą więc realizowane w okresie zimowym, tak aby instalacje solarne mogły pracować już od pierwszych dni wiosny. Ze względu na panująca zimę, wykonywanie prac instalacyjnych będzie na pewno kłopotliwe zarówno dla wykonawcy jak i dla przyszłych użytkowników. Prace instalacyjne wykonywać będzie kilka ekip montażowych. Wykonawca zakłada, że pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, jedna kompletna instalacja będzie montowana w ciągu jednego dnia, aby było to jak najmniej kłopotliwe dla użytkowników. W związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano kosztami inwestycji, również udział finansowy mieszkańców będzie dużo niższy.

 

Sztabin, 1 grudnia 2013 r.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz