Aktualności

Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Utwardzenie ciągu komunikacyjnego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej”

ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na zadanie pod nazwą: „Utwardzenie ciągu komunikacyjnego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej”.

Do zapytania ofertowego z dnia 1 lipca 2024 r. dotyczącego realizacji zadania pn. „Utwardzenie ciągu komunikacyjnego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej” wprowadza się następujące zmiany.

Pkt 2. Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ok. 550 m2 ciągu komunikacyjnego w miejscowości Sztabin zlokalizowanego na dz. nr ewid. gruntów 151/27, obręb 0037 Sztabin, gm. Sztabin.

W ramach prac budowlanych planuje się wykonanie następujących robót:

 1. Mechaniczne wykonanie koryta o szer. ok. 5,0 m i gr. 25 cm ,

 2. Wyłożenie podbudowy z kruszywa naturalnego uzupełnionego kruszywem łamanym w ilości ok 50 % - ok. 55,0 m3

 3. Ustawienie krawężnika najazdowego o wymiarach 22,0 x 15,0 x 100,0 cm na ławie betonowej,

 4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. ok. 10,0 cm łącznej powierzchni ok. 550 m2 ( powierzchnia ciągu komunikacyjnego o wym. 110,0 m x 5,0 m).

Zamawiający zapewni kostkę brukową i krawężniki.

Pozostałe materiały budowlane niezbędne do realizacji zadania Wykonawca pozyska i dostarczy we własnym zakresie.

Wymienione prace to główne elementy robót, które należy wykonać podczas prac, w ramach których może być konieczne wykonanie robót towarzyszących związanych prowadzonymi pracami.

Zamieszczony powyżej wykaz prac należy więc traktować jako materiał pomocniczy, a szczegółowej wyceny robót dokonać należy indywidualnie po zapoznaniu się z terenem budowy w terenie.

Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać własnej analizy ilości i zakresu planowanych robót. Cena przedstawiona w ofercie będzie ceną ryczałtową i ma uwzględniać cały zakres wykonania prac wraz z robotami towarzyszącymi i zakupem niezbędnych materiałów. Nieuwzględnienie w ofercie robót niezbędnych do wykonania remontu nie będzie stanowiło podstawy do zlecenia robót dodatkowych lub uzupełniających.

Dopuszcza się podanie w ofercie ceny jednostkowej z wykonanie ułożenia kostki za 1 m2 oraz ceny jednostkowej za ustawienie 1 mb krawężnika.


 1. Zamawiający:

Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16 – 310 Sztabin

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ok. 525 m2 ciągu komunikacyjnego w miejscowości Sztabin zlokalizowanego na dz. nr ewid. gruntów 151/27, obręb 0037 Sztabin, gm. Sztabin.

W ramach prac budowlanych planuje się wykonanie następujących robót:

 1. Mechaniczne wykonanie koryta,
 2. Wykonanie warstwy odsączające z piasku w korycie,
 3. Wyłożenie podbudowy z kruszywa naturalnego tak, aby układana nawierzchnia brukowa była wytrzymała i odporna na obciążenia codziennego użytkowania (piesi i samochody osobowe, obciążenie do 14 ton),
 4. Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 20,0 cm x 6,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
 5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o łącznej powierzchni ok. 525 m2 (powierzchnia ciągu komunikacyjnego o wym. 105,0 m x 5,0m).
Załączniki
zapytanie ofertowe ciąg komunikacyjny.pdf [117.86Kb]
Dodano 2 tygodni temu. przez tworca
20240701182535 oferta.docx [18.92Kb]
Dodano 2 tygodni temu. przez tworca
zmana zapytania ofertowego.pdf [110.11Kb]
Dodano 3 dni temu przez tworca