Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztabin w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sztabin

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sztabin Uchwały Nr LI/257/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Sztabin. Plan ogólny gminy Sztabin sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Sztabin.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu ogólnego gminy Sztabin.

Do dnia 05 lipca 2024 r. zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące projektu planu ogólnego oraz wnioski do przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP: /ugsztabin/SkrytkaESP lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy. We wniosku należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości której dotyczy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sztabin ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp


W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Sztabin danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego , prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sztabin jest Wójt Gminy Sztabin Wójt Gminy Sztabin z siedzibą ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, tel: 876439750, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Bartosz Mendyk, , Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 507-054-139;
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z przyjmowaniem:
 • wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ogólnych,
 • wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu luz z planu ogólnego,
 • wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie lub planu ogólnego,
 • wniosków o udzielenie informacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego w gminie wnoszonych do Urzędu Miasta oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym zakresie, wynikających z przepisów: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zakresu projektu planu ogólnego, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów;
 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Miasta. Dane te powierzane są na podstawie  i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/planu ogólnego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/planu ogólnego.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Numer telefonu, który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji sprawy lub do momentu wycofania przez Państwo zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego, wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu oraz zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie/planie ogólnym udzielenie informacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego w gminie.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.