Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 117) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanych terminach polowań zbiorowych  w sezonie 2022/2023 w Kole Łowieckim Serwy Augustów ZO Suwałki:

Lp.

Data

Godzina

rozpoczęcia

Godzina

zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1.       

06.11.2022

8:00

14:00

55-: Andrzejewo

55-: Ściokła

2.       

20.11.2022

8:00

14:00

41-: Mazurki

3.       

04.12.2022

8:00

14:00

41-: Grabowo Las

4.       

18.12.2022

8:30

14:00

55-: Za Szkoła

5.       

08.01.2023

8:00

14:00

41-: Grabowo Mały Las

6.       

15.01.2023

8:00

14:00

55-: Janówek

7.       

22.01.2023

8:00

14:00

41-: Grabowo Kolonie

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt  zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

---

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp