Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości termin polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Kania” Augustów na terenie Nadleśnictwa Augustów w obwodzie łowieckim nr 65:

  1. 6-11-2022 - godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania - teren całego obwodu;
  2. 20-11-2022 - godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania - teren całego obwodu;
  3. 04-12-2022 - godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania - teren całego obwodu;
  4. 18-12-2022 - godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania - teren całego obwodu;
  5. 08-01-2023 - godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania - teren całego obwodu;
  6. 22-01-2023 - godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania - teren całego obwodu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt  zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

---

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp