PROGRAM ODNOWY WSI – KREATYWNA WIEŚ – 2022 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w lutym br. przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy woj. Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi. Każda gmina mogła złożyć jeden wniosek, którego dofinansowanie wyniesie maksymalnie 25 tys. zł i nie przekroczy 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Realizacja zadań, na które można otrzymać było wsparcie, musiała być zakończona  do 30 września 2022 r.

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia remontu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Krasnoborki poprzez wymianę okien i  drzwi w ramach wykonanej  we własnym zakresie  termomodernizacji budynku  oraz  zakupu wyposażenia, krzeseł, stołów i zmywarki do tej świetlicy,  w celu podniesienia standardu usług kulturalnych i społecznych  oferowanych przez mieszkańców sołectwa Krasnoborki. Rada Sołecka przeprowadziła ocenę bieżących potrzeb mieszkańców. Sołtys wsi  wystąpił do Gminy z wnioskiem, wskazując  najważniejsze  zadania. W celu  poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia jakości i zwiększenia dostępności do infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawy bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni, mając na względzie zbieżność potrzeb mieszkańców sołectwa, zaplanowano  i zrealizowano zadania, które obejmowało : 

Zakres zadania dotyczył zakupu:

  • krzeseł konferencyjnych stalowych tapicerowanych w ilości 36 szt. do stołów konferencyjnych o wartości 4 073,76 zł
  • stołów uniwersalnych składanych o wymiarach 200 x 100 cm w ilości 10 szt. o wartości 5 953,20 zł
  • okien PCV do budynku świetlicy wiejskiej w ilości 2 szt. o wymiarach 200 x 110 cm o wartości 2 586,00 zł
  • drzwi zewnętrznych w ilości 3 szt. o wymiarach 90 x 200 cm o wartości 10 300,01 zł
  • zmywarki do naczyń – 1 szt. o wartości 2 586,00 zł

Zakup wyposażenia przeprowadzono w lipcu i w sierpniu. Łączna wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 26 430,72 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 13 341,22 zł.

Zakładane rezultaty po realizacji zadania to:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym osób starszych, poprzez podniesienie jakości i zwiększenia dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
  • Poprawa integracji społecznej - poprzez umożliwienie różnym grupom społecznym wspólnego spędzania wolnego czasu.  Z nowych zakupionych urządzeń i nowego wyposażenia będą mogły korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby bez względu na wiek, posiadane wykształcenie, zajmowaną pozycję społeczną, zagrożone ubóstwem, osoby niepełnosprawne i niesamodzielne. 
  • Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego - Dzięki realizacji operacji będą mogły powstawać nowe aktywne grupy osób, co przyczyni się do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania wolnego czasu. Działające w gminie Sztabin stowarzyszenia z powodzeniem będą mogły organizować mieszkańcom gminy Sztabin  imprezy kulturalne, rekreacyjne, społeczne. 
  • Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz wychowawczej w przedmiotach edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli. Wyposażenie świetlicy  w Krasnoborki  w nowe stoły i krzesła  ułatwi prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci i  młodzieży oraz także osób starszych 60 + .  Świetlica wiejska w Krasnoborkach   będzie także wykorzystywana  przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej oraz nauczycieli  szkoły podstawowej do prowadzenia dydaktycznych zajęć plenerowych oraz do organizacji zabaw ( np. karnawałowych, mikołajkowych  itp.)  dla dzieci.
  • Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa kulturowego.

Potrzeba realizacji projektu wynikła z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców  wsi Krasnoborki, jednego z większych sołectw  na terenie Gminy Sztabin.  Dotychczasowe warunki lokalowe świetlicy  wiejskiej nie zawsze pozwalały na odpowiednią organizację zamierzeń i działań mieszkańców.  Brak odpowiednich stołów i miejsc siedzących w świetlicy w Krasnoborkach uniemożliwiał lub utrudniał właściwą organizację zajęć, imprez integracyjnych, spotkań, warsztatów itp. Korzystano ze stołów przywożonych z zewnątrz (z ośrodka kultury ze Sztabina, czasem szkoły). Wymagało to dodatkowego zaangażowania osób i pojazdów. Ze pozyskanych  środków sfinansowano zakup stolarki okiennej i drzwiowej.  Gmina ze środków własnych  wykonała termomodernizacja budynku wraz z  elewacją.  Po przeprowadzeniu w/w inwestycji budynek będzie stał się bardziej efektywny i przyjazdy dla otoczenia. Budynek  jest wizytówką wsi Krasnoborki i miejscem spotkań mieszkańców.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez oraz estetykę świetlicy. Świetlica  po termomodernizacji i wymianie stolarki posiada bardzo dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności kulturalnej. Placówka ta to ogólnodostępne miejsce, do którego  przychodzą dzieci, młodzież i dorośli, aby aktywnie odpocząć.  W świetlicy organizowane są przez  miejscową społeczność oraz instytucje kultury różne imprezy i spotkania, jednak ze względu na brak dobrego wyposażenia, ograniczona jest możliwość przeprowadzania warsztatów dla młodzieży i dorosłych np. kulinarnych, rękodzieła ludowego, występów artystycznych itp.   

Zrealizowane zadanie będzie miało oddziaływanie dla  terenu całej Gminy Sztabin i wpłynie na poprawę jakości życia we wsiach, pozwoli realizować i rozwijać potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, budować poczucie tożsamości, a aktywnie działający mieszkańcy wpłyną na wzrost atrakcyjności obszaru.  Zadanie docelowo służyć będzie  dla mieszkańców wielu innych miejscowości.

  

Image00001
Image00001
Image00002
Image00002
Image00003
Image00003
Image00004
Image00004
Image00005
Image00005
Image00006
Image00006
Image00007
Image00007
Image00008
Image00008
Image00009
Image00009
Image00010
Image00010
Image00011
Image00011
Image00012
Image00012
Image00013
Image00013
Image00014
Image00014
Image00015
Image00015
Image00016
Image00016
Image00017
Image00017