NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sztabin

ul. Augustowska 53

16-310 Sztabin

tel: 87 64 12 061

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

strona internetowa: http://sztabin.ug.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zamawiający informuje, iż wszelkie dokumenty zamówienia będą również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego http://sztabin.ug.gov.pl 

skrzynka ePUAP: /ugsztabin/skrytka

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r., poz. 2019 zwanej dalej także „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.2022 r. do 31.12.2022 r. do 287 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 1 196,01 MWh, z tego:
  • Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – Część 1 zamówienia 704,24 MWh – szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych PPE zawiera Załącznik nr 1a do SWZ
  • Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – Część 2 zamówienia 491,77 MWh - szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych PPE zawiera Załącznik nr 1b do SWZ

Zamawiający informuje, że na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszono ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn.: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2ebf2642-8631-4b11-b2be-9304e062b535