Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 18 maja 2021 r., o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa, zaleca się sołtysom i mieszkańcom śledzenie przebiegu obrad za pośrednictwem transmisji video online (dostęp ze strony głównej urzędu gminy Sztabin)

Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Sztabin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztabin w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Sztabin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Sztabin.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sztabin za 2020 rok:
 • przedstawianie Raportu,
 • debata nad Raportem.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sztabin.
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
 • przedstawienie sprawozdań,
 • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Sztabin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
 • zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Sztabin za 2020 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sztabin za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztabin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:
 • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin o udzielenie Wójtowi Gminy Sztabin absolutorium za 2020 rok,
 • zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin o udzielenie Wójtowi Gminy Sztabin absolutorium za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztabin na 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2021 – 2030.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Sztabin.

Przewodniczący Rady

Marcin Grzenda

Klauzula informacyjna – nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Sztabin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel urządzenia nagrywającego i transmitującego  obrady Rady Gminy Sztabin informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Rada Gminy Sztabin  z siedzibą Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin , której przedstawicielem jest Wójt Gminy Sztabin.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Sztabin jest dr n prawnych Bartosz Mendyk, adres kontaktowy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu rejestrowane są przez urządzenie nagrywające  podłączone do systemu obsługi Rady Gminy Sztabin.  Dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informacje publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztabin.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych  nie ma w tym przypadku zastosowania.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu  profilowania.