Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 to specjalny transport, organizowany przez Gminę. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Wójt Gminy Sztabin zorganizuje transport do punktów szczepień:

 1. osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania. Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub w gminnym telefonicznym punkcie zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2, nr tel., 87 6439758 
Informacji udzieli koordynator
- Katarzyna Pietruczynik od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00.

Co ważne Urząd Gminy nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie pod adresem: www.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu do punktów szczepień: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/transport

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień:

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u koordynatora do spraw transportu tel. 87 6439758.

Więcej informacji: https://puw.bip.gov.pl/polecenia-wojewody-podlaskiego-covid-19/decyzje-wojewody-podlaskiego-z-dnia-14-stycznia-2021-r.html

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych dr n. prawnych Bartoszem Mendykiem:
 1. a) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. b) 87 6439753 oraz 507-054-139
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku ze zgłoszeniem do transportu osoby mającej trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zgłoszenia do transportu osoby mającej trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych, organizującym dowóz
 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celu realizacji przewiezienia, rozliczenia oraz archiwizacji. (kategoria BE10- po okresie 10 lat zostanie poddana ekspertyzie)
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.
 4. Dane nie będą przekazywane poza obszaru EOG, nie będą profilowane ani automatycznie przetwarzane.

…………………………………

(podpis osoby zgłaszającej potrzebę dowozu do punktu szczepień)