Gmina Sztabin partnerstwie z Gminą Raczki oraz Firmą Quality Partners s.c. realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu łącznie - 1 033 137,50 zł

Czas trwania projektu: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

Numer projektu RPPD.03.01.02-20-0410/19

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin oraz Gmina Raczki oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli trzech szkół podstawowych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe.    

Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki:

  • realizacji projektów edukacyjnych opartych o zainteresowania uczniów rozwijające kompetencje kluczowe tj. matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz posługiwania się językiem obcym;  
  • realizacji zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne takie jak kreatywność oraz przedsiębiorczość;  
  • realizacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podnoszących świadomość uczniów  na temat zagrożeń w internecie;
  • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęcie wsparciem w postaci udziału w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia terapeutyczne;
  • realizacji szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli;
  • doposażenia pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspierający wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt "Akademia Otwartego Umysłu" realizowany jest z Funduszy Europejskich 

Dofinansowanie projektu z UE - 791 748,35 PLN