Zdalna szkoła +Gmina Sztabin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w systemie kształcenia zdalnego otrzymała dofinansowanie w kwocie 54999,90 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

Gmina z pozyskanych środków zakupiła 18 laptopów z oprogramowaniem, które przekazała do: Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło zdalne prowadzenie zajęć lekcyjnych.

Standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych polegających na zdalnym nauczaniu, będą możliwe dzięki dostarczeniu szkołom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach w/w projektu.