W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Sądu Rejonowego w Augustowie, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Sztabin z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających listę ławników na okres kadencji 2020 – 2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie o 1 ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonywać do 29 lutego 2020 roku, w Urzędzie Gminy Sztabin, Sekretariat, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek  – piątek w godz. 700 - 1500, tel. (87) 6439758 lub (87) 6439750.