Na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Sztabin zawiadamia, że Rada Gminy Sztabin w dniu 9 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/68/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 6035).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sztabin obowiązują od 1 stycznia 2020 r. i wynoszą 22,00 zł od 1 osoby miesięcznie.

W przypadku posiadania kompostownika ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - opłata wówczas wynosi 20,00 zł

Ponadto od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje  dla wszystkich segregacja odpadów.

Każdy właściciel nieruchomości musi segregować odpady według zaleconych zasad. Kontrola sposobu zbiórki odpadów będzie prowadzona przez BIOM Sp. z o.o. – firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Sztabin. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie zbierania odpadów, BIOM powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy Sztabin, który ustali podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sztabin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z kolejną „rewolucją” w odpadach Rada Gminy Sztabin podjęła szereg uchwał w celu dostosowania systemu gospodarowania odpadami do obowiązujących przepisów. Zmiany dotyczą:

  1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin,
  2. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  3. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  4. Wzoru deklaracji.

W związku ze zmianą wzoru deklaracji wszyscy muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe deklaracje właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie do 31.01.2020 r.