W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIII/75/2016 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy w Sztabinie, ul. Augustowska 53, w godzinach od 10:00 do 15:00, w pokoju nr 20 projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany Studium i Prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztabin https://ugsztabin.bip.gov.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 24 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztabinie o godzinie 12:00 - sala konferencyjna Urzędu.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Sztabin należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2020 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- opatrzone podpisem zaufanym (podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Sztabinie  oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin