W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Sztabin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztabin w okresie od dnia 28 listopada 2019 roku do 16 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2020 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sztabin na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Sztabin na 2020 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Marcin Grzenda