W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.1.2019.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Sztabin”

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 108-262537

data publikacji ogłoszenia w DZUUE (TED): 06/06/2019 r.

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na  terenie gminy Sztabin”.