W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

W związku z wyznaczeniem granic pasa drogowego przy drogach krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Augustowie za pośrednictwem Wójtów Gmin zwraca się z prośbą o przekazanie poprzez sołtysów wsi informacji do właścicieli gruntów przyległych do dróg krajowych, że zgodnie z zapisami art. 39 pkt 7, 8 i 10 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018. poz. 2068 z późn. zm.) zabronione jest niszczenie rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolne rozkopywanie drogi; zaorywanie lub zwężanie w inny sposób, pasa drogowego oraz wypasanie zwierząt gospodarskich.

Rejon w Augustowie stwierdza liczne naruszenia granicy pasa drogowego drogi krajowej numer:

  • 8 odc. Korycin - Augustów od km 681 + 568 do km 730+273,
  • 16 odc. Rutki - Augustów od km 323+234 do km 338+449,
  • 61 odc. Grajewo - Augustów ok km 214+913 do km 237+152 oraz od km 248 + 160 do km 256+688
  • 61e Obwodnica Bargłowa Kościelnego od km 0+000 do km 11+767
  • 65 odc. Grajewo - Knyszyn od km 89+792 do km 142+314 poprzez zaorywanie, zasiewanie oraz wygradzanie pastwisk.

Zgodnie z art. 40 pkt 12. ust.l Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018. poz. 2068 z późn. zm.) za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty stanowiącej iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Stawka opłaty na podstawie § 1 pkt 4 oraz § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608) wynosi 1 zł/m2 dziennie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.0.1137 t.j.), kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast zgodnie z art. 415 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 2077) kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia.

Zaangażowanie samorządów w przekazanie informacji dla właścicieli gruntów przyległych do dróg krajowych skutecznie wpłynie na nieprawne wejścia w pas drogowy i niszczenie mienia, a jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia procedur administracyjnych w celu ukarania winnych nielegalnego zajęcia pasa drogowego.

p. o. Kierownika Rejonu

Krzysztof Gąsiewski

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28019032814160.pdf)SKMBT_C28019032814160.pdf[Informacja]710 kB