W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

godnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096z późń. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.12.2018r., uzupełniony dnia 09.01.2019r., Zarządu Powiatu w Augustowie reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo –Jagłowo wraz z dojazdami od km 0+000 do km 1+350 w  ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi – Bór – Sosnowo –Kopiec – Mogilnice – Dębowo – Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120” w zakresie: rozbiórki istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej, budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetowej w km 1+187, przebudowy istniejących przepustów, wykonania nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szer. 6,0 m, wykonania nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych do granic pasa drogowego, wykonania elementów odwodnienia drogi: korytek ściekowych i ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych, wykonania poboczy żwirowych o szer. 1,00 – 1,75 m, zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia technicznego terenu, wykonania skrajnych barier energochłonnych zabezpieczających na wysokim nasypie oraz w obrębie przepustów. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 19, 6/47 obręb Dębowo, 43, 49 obręb Jagłowo oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj: