W dniu 6 lipca 2018 r. Gmina Sztabin podpisała z firmą STRABAG S.A. umowę na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie. Najstarsza i najbardziej reprezentatywna część Sztabina zostanie wyremontowana i odnowiona. Miejsce to stanowić będzie wizytówkę gminnej miejscowości, na kolejnych kilkadziesiąt lat. Godne podkreślenia jest to, iż stanie się to w roku obchodów 100–lecia niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Inwestycja jest realizowana na terenach stanowiących własność Gminy Sztabin oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie, dlatego też w przygotowanie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego zaangażowany był również Ks. Jerzy Galiński dotychczasowy Proboszcz Parafii Sztabin. Oficjalne przekazanie placu budowy nastąpiło 18 lipca 2018 r. z udziałem Wójta Gminy i Księdza Proboszcza.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony w czerwcu 2017 roku, a umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Sztabin, zawarta została w dniu 28 lutego 2018 r.

W ramach inwestycji na Placu Karola Brzostowskiego oraz częściowo przy ulicy Augustowskiej zrealizowane zostaną roboty drogowe w zakresie budowy, przebudowy i remoncie dróg, ulic, chodników, placów oraz roboty związane z montażem oświetlenia placu i parku wiejskiego. Główne elementy planowanych do wykonania robót obejmują:

  • wykonanie na Placu Karola Brzostowskiego, na uliczkach wokół parku wiejskiego i placu przed kościołem w Sztabinie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę części istniejących chodników z płytek betonowych i kostki brukowej,  
  • remont odcinka ulicy Augustowskiej w Sztabinie (uliczka od sklepu Lewiatan do wyjazdu w kierunku Krasnegoboru) poprzez wykonanie  nowej nawierzchni asfaltowej i częściowo nowego chodnika.
  • remont parku wiejskiego w Sztabinie polegający na wykonaniu przebudowy istniejących alejek o nawierzchni gruntowej  poprzez ułożenie na nich nawierzchni z kostki brukowej
  • wykonanie utwardzenia istniejącej nawierzchni gruntowej zlokalizowanej pomiędzy budynkiem Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Sztabinie, a murowanym ogrodzeniem kościoła parafialnego w Sztabinie (wykorzystywanym dotychczas jako miejsca postojowe),
  • wykonanie na ulicy Rybackiej w Sztabinie jednostronnego chodnika z płytek betonowych, stanowiącego przedłużenie istniejącego chodnika na tej ulicy, prowadzącego w kierunku plaży w Sztabinie.
  • montaż na Placu Karola Brzostowskiego latarni solarnych
  • montaż w parku drewnianej biblioteczki plenerowej oraz wykonanie obudowy istniejącej studni przed budynkiem biblioteki.

Gmina na realizację tej inwestycji uzyskała dofinansowanie w kwocie 479 079,84 zł (co pierwotnie miało stanowić 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Niestety na skutek ogromnego wzrostu cen w branży drogowej jaki nastąpił w ubiegłym i bieżącym roku oraz bardzo dużej ilości realizowanych projektów drogowych w całym regionie, wartość naszej inwestycji znacznie wzrosła w stosunku do wartości jaka była określona we wniosku o dofinansowanie, w czerwcu ub. r. tj. 563 623,38 zł. Obecnie po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych (w dwóch pierwszych przetargach na wyłonienie wykonawcy inwestycji nie wpłynęły żadne oferty) i zawarciu umowy z wykonawcą, jej wartość wynosi 1 163 555,01 zł.

Mając na względzie cel i znaczenie dla mieszkańców całej Gminy Sztabin tego projektu, Rada Gminy Sztabin zwiększyła udział finansowy gminy w tym zadaniu, dzięki czemu centralna część Sztabina uzyska nowy, estetyczny wygląd, co będzie pozytywnie wpływać na postrzeganie tego miejsca przez mieszkańców, a zwłaszcza osoby odwiedzające Sztabin i naszą gminę. Przy Placu Karola Brzostowskiego zlokalizowany jest zabytkowy kościół parafialny oraz Centrum Biblioteczno – Kulturalne wraz z Regionalną Izbą Pamięci Ziemi Sztabińskiej, dlatego też remont i odnowienie tego miejsca ma ogromne znaczenie nie tylko w skali lokalnej.

Termin umowny na zakończenia inwestycji ustalono do 25 września 2018 r.

O realizacji tego projektu będziemy naszych czytelników informować w kolejnych numerach „Naszego Domu” .     

Janusz Lotkowski