W dniu 14 lipca 2017 r. Wójt Gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz oraz Pani Agnieszka Truszkowska – Skarbnik Gminy, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie”. Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

W grudniu ubiegłego roku Gmina Sztabin złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach ogłoszonego przez Województwo Podlaskie konkursu i w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wartość kosztorysowa termomodernizacji szkoły wynosi 1 324 882,89 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 121 484,74 zł. Planowany finansowy udział własny gminy wynosi więc tylko 203 198,15 zł.

Zakres zadania obejmować będzie kompleksową termomodernizację budynku szkoły polegającą na:

  • dociepleniu styropianem wszystkich ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,
  • dociepleniu ścian nieogrzewanych piwnic,
  • dociepleniu stropodachów nowej części szkoły oraz zaplecza i łącznika sali gimnastycznej
  • dociepleniu tarasu nad pokojem nauczycielskim,
  • wymianie okien sali gimnastycznej i w pomieszczeniach kotłowni,
  • wymiana drzwi zewnętrznych zaplecza sali gimnastycznej,
  • montażu kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów olejowych na ekologiczne kotły opalane pelletem,
  • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w szkole poprzez wymianę starych grzejników,
  • wymianę opraw oświetleniowych w całym budynku szkoły na energooszczędne oprawy LED.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2018 rok. Zakres prac zostanie rozłożony w ten sposób, aby umożliwić funkcjonowanie obiektu i nie przerywać nauki, zatem wszelkie prace wewnątrz budynku będą realizowane w okresie przyszłorocznych wakacji. Po przeprowadzonych w poprzednich latach remontach wewnątrz budynku szkoły oraz budowie parkingu nadeszła kolej na wykonanie termomodernizacji budynku (w tym wykonanie nowej kolorowej elewacji), która będzie miała znaczący wpływa na koszty utrzymania szkoły, zwłaszcza na obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się do niemal całkowitej redukcji emisji do atmosfery CO2, która obecnie wynosi ponad 280 ton rocznie. Według opracowanego audytu energetycznego ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 26,86 MWh/rok , a energii cieplnej – 1939,81 GJ/rok. Po wielu latach największa szkoła na terenie naszej gminy stanie się wizytówką Sztabina.

Janusz Lotkowski