W dniu 30 maja 2018 r. Gmina Sztabin zawarła umowę na realizację termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Sztabinie. W wyniku dwukrotnie przeprowadzanego przetargu Wykonawcą inwestycji został Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie. Tak jak informowaliśmy w ubiegłym roku, inwestycja pn. „Termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie” (w chwili składania wniosku o dofinansowanie w 2016 r. istniał jeszcze Zespół Szkół) zostanie zrealizowana z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.1- Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Na jej realizację Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 121 484,74 zł (co pierwotnie miało stanowić 85 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Niestety na skutek ogromnego wzrostu cen w branży budowlanej, wartość inwestycji znacznie wzrosła w stosunku do wartości jaka była określona we wniosku o dofinansowanie, w grudniu 2016 rok tj. 1 324 882,89 zł. Obecnie wartość projektu po zawarciu umów z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru wynosi 1 719 998,60 zł. Wartość robót budowlanych - 1 702 000,00 zł. Termin umowny na zakończenia inwestycji ustalono do 28 września 2018 r.

Zakres zadania obejmuje kompleksową termomodernizację budynku szkoły polegającą na:

  • dociepleniu styropianem wszystkich ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,
  • dociepleniu ścian nieogrzewanych piwnic,
  • dociepleniu stropodachów nowej części szkoły oraz zaplecza i łącznika sali gimnastycznej
  • dociepleniu tarasu nad pokojem nauczycielskim,
  • wymianie okien sali gimnastycznej i w pomieszczeniach kotłowni,
  • wymiana drzwi zewnętrznych zaplecza sali gimnastycznej,
  • montażu kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotłów olejowych na ekologiczne kotły opalane pelletem,
  • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w szkole poprzez wymianę starych grzejników,
  • wymianę opraw oświetleniowych w całym budynku szkoły na energooszczędne oprawy LED.

Roboty zostały rozpoczęte w drugiej połowie czerwca, a więc tuż przed wakacjami, dlatego też wykonywanie większości robót nie jest uciążliwe dla uczniów i nauczycieli. Po przeprowadzonych w poprzednich latach remontach wewnątrz budynku szkoły oraz budowie parkingu nadeszła kolej na wykonanie termomodernizacji budynku (w tym wykonanie nowej kolorowej elewacji), która będzie miała znaczący wpływa na koszty utrzymania szkoły, zwłaszcza na obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się do niemal całkowitej redukcji emisji do atmosfery CO2, która obecnie wynosi ponad 280 ton rocznie. Według opracowanego audytu energetycznego ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 26,86 MWh/rok , a energii cieplnej – 1939,81 GJ/rok.  

Janusz Lotkowski