Historia - też atrakcja

Tereny obecnej Gminy Sztabin zamieszkiwali niegdyś Jaćwingowie. W 1506r. król Aleksander nadał część tych ziem rodowi Chreptowiczów (obecnie parafie Sztabin i Krasnybór). Tereny Puszczy Jaminy stanowiły dobra królewskie (obecnie parafia Jaminy).

Siedzibą Chreptowiczów był Krasnybór, gdzie wybudowali w latach 1584-1594 kościół i sprowadzili bazylianów, później dominikanów, którzy opiekowali się słynnym z cudów obrazem Maryi Panny z Dzieciątkiem.

Największym bogactwem gminy Sztabin jest unikalna przyroda. Bogate tereny leśne są pozostałościami po dawnych puszczach Jamińskiej, Krasnoborskiej i Augustowskiej. Obfituje w bogactwo grzybów, jagód, ciekawych okazów roślin i zwierząt.

Poranek w Puszczy

Podkategorie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku wprowadziła pojęcie organizacji pożytku publicznego w odniesieniu do organizacji, które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Coraz popularniejsza staje się jeszcze inna, międzynarodowa nazwa określająca organizację pozarządową: NGO, będąca skrótem angielskiego non-governmental organization (w odniesieniu do ogółu organizacji: NGOs).

W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzyszenia i fundacje.