W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

upalW związku ze zwiększonym poborem wody oraz panującymi wysokimi temperaturami, Wójt Gminy Sztabin zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców aby w okresie znacznym wzrostu temperatur racjonalnie korzystać z wody.

Ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej do podlewania ogródków i trawników w godz. 6:00 - 9:00; 18:00 – 21:00

W związku z ogłoszonymi na dzień 28.07.2019 r. wyborami do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, informuje się, iż w dniach 17.06.2019 r. – 04.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin (pokój nr 13), będzie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t. j.) zawiadamiam że na wniosek Gminy Sztabin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku Ochotniczej Straż Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską, zlokalizowanego na działkach nr ewid. gruntów 158/8, 158/2 i 159/3 położonych w obrębie geodezyjnym 0037 Sztabin,  gm. Sztabin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Sztabin z prośbą o wybranie ławników na kadencję 2020 – 2023 do:

  • orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie - 1 ławnika
  • orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – 1 ławnika.

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania;
  • zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców na swoją „małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd;
  • kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy;
  • promocja pomysłowości oraz nowatorski rozwiązań dekoracyjnych;
  • promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu wizerunku własnego otoczenia oraz powiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Sztabin.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Sztabin pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup: automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Sztabin.

Gmina Sztabin zrealizowała operację pn. Podniesienie standardów usług kulturalnych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo i Jastrzębna Pierwsza w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego projektu uzyskano dotację w kwocie 50 % poniesionych kosztów. Wartość zrealizowanej operacji wynosi ok 15859,43 zł.

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sztabin. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Gmina Sztabin informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztabin jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

WFOŚIG NFOŚIGW

Na podstawie 8 i 9 Zarządzenia Nr 279/09 Wójta Gminy Sztabin z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sztabin oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych informuję, że zostało złożonych 17 aplikacji konkursowych na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno - kadrowych w Urzędzie Gminy Sztabin

Urząd Gminy Sztabin informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem, zamieszkującym na terenie Gminy Sztabin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

Od 1 lipca nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Urząd Gminy w Sztabinie informuje, że od 1 lipca 2011 roku zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

Podkategorie