W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

Wójt Gminy Sztabin zawiadamia, że Rada Gminy Sztabin w dniu 20 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/165/2017 zmieniającą uchwałę w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 4790)

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sztabin obowiązują od 1 marca 2018 r. i wynoszą:

Lp.

Jednostka

Opłata miesięczna (zł)

Z selekcją

Bez selekcji

1.                

Osoba zamieszkująca

12,00 od osoby

24,00 od osoby

2.                

Gospodarstwo domowe 6  - osobowe i więcej

60,00

120,00

Nieruchomości niezamieszkałe (prowadzące działalność gospodarczą)

3.                

Pojemnik o poj. od 120L do 240L włącznie

50,00

80,00

4.                

Pojemnik o poj. powyżej 240L do 1100L włącznie

100,00

120,00

5.                

Pojemnik o poj. powyżej 1100L

800,00

1000,00

6.                

domek letniskowy (rocznie)

200,00

250,00

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

W sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, sposób gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.