W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

W związku z podjęciem Uchwały Nr VII/23/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty właściciele domków letniskowych, oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Sztabin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyżej wymieniona uchwała określa stawkę opłaty rocznej ryczałtowej, która wynosi:

  • 200 zł za odpady segregowane,
  • 250 zł za odpady niesegregowane.

Właściciele w/w nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemnik, natomiast do selektywnej zbiórki odpadów worki są dostarczane bezpłatnie.

Termin płatności do 30 czerwca roku, którego opłata dotyczy.

Wobec powyższego proszę o wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożenie jej do Urzędu Gminy Sztabin, pokój nr 6 lub odesłanie na adres: Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz