Remont drogi gminnej nr 102827B Ewy - Huta - Motułka

Nazwa projektu:

Remont drogi gminnej nr 102827B Ewy - Huta – Motułka

Kwota dofinansowania: 290 808,90 zł

Wartość całkowita inwestycji: 484 681,50 zł

Opis projektu:

Zadanie obejmuje remont  istniejącej drogi gminnej Nr 102827B Ewy – Huta – Motułka  na odcinku o długości 1210 mb położonym na terenie wsi Ewy.

Początek remontowanego odcinka znajduje się w okolicy skrzyżowania z drogą krajową nr 8 . Koniec remontowanego odcinka znajduje się w km 1+210 w okolicy istniejącego cieku wodnego. 

Klasa drogi – D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

 • remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości około 1,21 km o szerokości 5 m 
 • remont istniejących poboczy gruntowych o szer. 0,75 m
 • oczyszczenie z zarośli rowów przydrożnych, rekultywacja rowów.
 • wykonanie i ustawienie jednej tablicy informacyjnej o wym. 180 cm x 120 cm dotyczących realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru objętego zadaniem, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Sztabin.    

Efekty:

 • remont istniejącej drogi gminnej o długości 1,21 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5 m
 • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego.
 • zmniejszenie emisji spalin, kurzu, zmniejszenie wibracji i hałasu, zmniejszenie zużycia paliw,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego - dzięki ograniczeniu emisji.
 • poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi , rowerzyści),
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sztabin poprzez rozwój infrastruktury drogowej,

Harmonogram prac:

Elementy i rodzaje robót

Koszt (w zł)

Okres realizacji
(miesiąc i rok)

Nawierzchnia jezdni

410 143,50

III 2024

Roboty ziemne (pobocza , rowy)

73 062,00

III 2024

Tablica informacyjna

1 476,00

III 2024

Razem

484 681,50