Przebudowa drogi gminnej nr 167606B – „Droga przez wieś Kopiec”

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 167606B – „Droga przez wieś Kopiec”

Kwota dofinansowania: 497 200,00 zł

Wartość całkowita inwestycji: 779 283,72 zł

Opis projektu:

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej Nr 167606B  „Droga przez wieś Kopiec”, na odcinku o długości 600 mb położonym na terenie zabudowy zagrodowej wsi Kopiec o nawierzchni żwirowej, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu .

Klasa drogi – D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie robót pomiarowych,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m z mijanką i zjazdami do posesji
 • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i warstwy wyrównawczej o gr. 15 cm
 • wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,75 m
 • wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego ,
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • zakup i montaż hybrydowej lampy ulicznej LED wyposażonej w panek fotowoltaiczny i turbinę wiatrową,
 • regulacja, zabezpieczenie i przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej (wodociągowej i telekomunikacyjnej ),
 • sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego;
 • wykonanie i ustawienie jednej tablicy informacyjnej o wym. 180 cm x 120 cm dotyczących realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

 

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru objętego zadaniem, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Sztabin.    

Efekty:

 • przebudowa istniejącej drogi gminnej o długości 0,6 km ze zjazdami na posesje, poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 3,5 m
 • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego.
 • skrócenie dojazdu dla mieszkańców wsi Kopiec do miejscowości gminnej oraz innych ważnych miejscowości regionu,
 • zmniejszenie emisji spalin, kurzu, zmniejszenie wibracji i hałasu, zmniejszenie zużycia paliw,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego - dzięki ograniczeniu emisji.
 • poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi , rowerzyści),
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sztabin poprzez rozwój infrastruktury drogowej,

Harmonogram prac:

Elementy i rodzaje robót

Koszt (w zł)

Okres realizacji od-do (miesiąc i rok)

Roboty przygotowawcze

41 045,45

IX 2023

Roboty ziemne

125 054,10

IX 2023

Podbudowa z kruszywa naturalnego

194 629,05

IX 2023

Nawierzchnia jezdni

349 732,30

IX 2023

Roboty wykończeniowe, oznakowanie

57 530,79

IX 2023

Tablica informacyjna

1 500,00

IX 2023

Razem

779 283,72