Aktualności

Przebudowa drogi gminnej Nr 102843B - Ulicy Lipowej w Sztabinie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

tablica zadania

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 102843B  - ulica Lipowa w Sztabinie

Kwota dofinansowania: 236 584,84 zł

Wartość całkowita inwestycji: 490 152,91 zł

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej  Nr 102843B - Ulicy Lipowej  w Sztabinie, na odcinku o długości 220 mb, położonym na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Klasa drogi – D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

Przebudowa polegać będzie na:

 • wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego w miejscach istniejącej nawierzchni  żwirowej o  grubości ok.  10 - 20 cm.
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 7 - 8 cm o szer. 5,0 m                                                  
 • wykonanie obustronnych chodników o szerokości 1,5 - 2,0 m, wykonanych z płytek betonowych lub kostki brukowej,
 • wykonanie wjazdów na przyległe do ulicy posesje o szer. 3,00 m, wykonanych z kostki brukowej betonowej,
 • ustawienie nowego oznakowania drogowego,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku o dł. ok. 120 mb.
 • montaż urządzeń oświetlenia drogowego.
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
 • wykonanie oznakowania drogowego, w tym tablicy informacyjnej dotyczącej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg obowiązującego wzoru .

Projekt obejmował także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lipowej.

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru objętego zadaniem, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Sztabin.    

Efekty:

 • przebudowa istniejącej ulicy o długości 220 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5 m
 • wykonanie obustronnych chodników,
 • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • montaż elementów oświetlenia ulicznego
 • usprawnienie dojazdu dla mieszkańców ulicy Lipowej
 • zmniejszenie emisji spalin, kurzu, zmniejszenie wibracji i hałasu, zmniejszenie zużycia paliw,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego - dzięki ograniczeniu emisji.
 • poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ( piesi, rowerzyści),
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sztabin poprzez rozwój infrastruktury drogowej,

Harmonogram prac:

Elementy i rodzaje robót

Koszt (w zł)

Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)

Dokumentacja techniczna

18 450,00

I - II 2021

Kanał deszczowy

26 603,50

VIII-X 2021

Kanał sanitarny

11 409,48

VIII-X 2021

Podbudowy

112 253,35

VIII-X 2021

Nawierzchnie (jezdnia, chodniki)

300 418,63

X 2021 – XII 2021

Oznakowanie (w tym tablica informacyjna)

684,20

XII 2021

Montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego

14 760,00

X 2021 - XII 2021

Zabezpieczenie kabla telek. i elektr.

5573,75

VIII-X 2021

Razem

490  152,91