Aktualności

Przebudowa drogi gminnej nr 102823B Jaziewo – Jaziewo kol.

Tablica

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 102823B Jaziewo – Jaziewo kol. na odcinku o długości 2537 m

Kwota dofinansowania: 781 040,07 zł

Wartość całkowita inwestycji: 1 339 676,50 zł

Opis projektu:

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej Nr 102823B Jaziewo – Jaziewo kol., na odcinku o długości 2537 mb położonym na terenie kolonijnej zabudowy wsi Jaziewo i Mogilnice o nawierzchni żwirowej, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu.

Klasa drogi – D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR-1

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie robót pomiarowych,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa naturalnego,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m (warstwa wiążąca –   grubość 4 cm, warstwa ścieralna – grubość 3 cm),  
 • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szer. 0,75 m wraz z wykonaniem zjazdów bitumicznych
 • wykonanie przepustów pod droga i zjazdami
 • regulacja, zabezpieczenie i przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej (wodociągowej i telekomunikacyjnej),
 • oczyszczenie rowów, humusowanie skarp,
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
 • wykonanie oznakowania drogowego, w tym 2 tablic informacyjnych dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych wg obowiązującego wzoru.

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru objętego zadaniem, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Sztabin.    

Efekty:

 • przebudowa istniejącej drogi gminnej o długości 2,537 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 4,5 m
 • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego.
 • skrócenie dojazdu dla mieszkańców wsi Jaziewo do miejscowości gminnej oraz innych ważnych miejscowości regionu,
 • zmniejszenie emisji spalin, kurzu, zmniejszenie wibracji i hałasu, zmniejszenie zużycia paliw,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego - dzięki ograniczeniu emisji.
 • poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ( piesi , rowerzyści),
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sztabin poprzez rozwój infrastruktury drogowej,

Harmonogram prac:

Elementy i rodzaje robót

Koszt (w zł)

Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)

Roboty przygotowawcze

53 231,45

XII 2020 - II 2021

Roboty ziemne, odwodnienie drogi

251 945,06

XII 2020 - VII 2021

Podbudowa z kruszywa naturalnego

276 057,51

IV-VI 2021

Nawierzchnia jezdni

635 235,84

VIII-IX 2021

Roboty wykończeniowe, pobocza, oznakowanie

85 263,60

VIII-IX 2021

Przebudowa kabla telekomunikacyjnego

37 943,04

I-III 2021

Razem

1 339 676,50