Aktualności

Ostateczne wyniki naboru wniosków o grant w ramach realizacji projektu pt. "Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin finansowanego ze środków"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0874/20 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0874/20-00 z dnia 22 marca 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie na terenie Gminy produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna). Działania te przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na montaż instalacji OZE wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii zużywanej przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Tel. 87 643 97 61