Aktualności

Instalacje fotowoltaiczne - pliki

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0874/20 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0874/20-00 z dnia 22 marca 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie na terenie Gminy produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna). Działania te przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na montaż instalacji OZE wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii zużywanej przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy.

Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Regulamin jest zgodny z treścią Regulaminu konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 1 993 202,40 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 375 309,65 zł.