Aktualności

Wyniki naboru wniosków o grant w ramach realizacji projektu

Wyniki naboru wniosków o grant w ramach realizacji projektu pt. "Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Sztabin finansowanego ze środków" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.